Lakiasiat ja perunkirjoituspalvelu

Puh. 08-547 1358

(Päivystys 24 h)

Voimme auttaa jäämistöoikeudellisissa asioissa

Omaisten tulee hoitaa hautajaisten lisäksi poisnukkuneen jäämistöoikeudelliset lakiasiat, joihin lukeutuvat esimerkiksi perunkirjoitus ja perinnönjako. Näiden asioiden hoitaminen vaatii omaisilta paljon virastoasiointia ja selvitystyötä, sillä asiakirjoja tarvitaan toisinaan mittavasti ja niitä tulee toimittaa eri tahoille. Myös vainajan omaisuuden kartoittaminen voi olla työlästä.

Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta perintöoikeudellisten lakiasioiden palvelua. Palveluksessamme on oma lakimies, Matti Leinonen, jonka monipuolinen kokemus esimeriksi kiinteistöjuridiikan saralla auttaa juuri edesmenneen omaisuuden kartoittamisessa sekä perinnönjaossa. Ylipäätään pesänselvitystöiden teettäminen lakimiestä hyödyntämällä varmistaa sen, että kaikki omaisuuteen ja velkoihin liittyvä asiat käsitellään oikein. 

Halutessaan omaiset voivat ulkoistaa koko jäämistöoikeudellisen työn hoidettavaksemme. Tällöin huolehdimme esimerkiksi tarvittavien asiakirjojen hankkimisen ja toimittamisen oikeille tahoille. Palvelusta kannattaa tiedustella lisää ottamalla yhteyttä Matti Leinoseen: 050 5744153.

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on laissa määrätty menettely, joka tulee suorittaa kaikkien Suomessa vakituisesti asuneiden henkilöiden kuoleman jälkeen. Velvollisuus järjestää perunkirjoitus on sillä kuolinpesän osakkaalla, joka hoitaa jäämistöomaisuutta. Perunkirjoitus on toteutettava kolmen kuukauden sisällä kuoleman tapahtumisesta. Mikäli aika ei tunnu riittävän, on sitä mahdollista anoa lisää verohallinnolta perustelluin syin.

Perunkirjoitukseen tulee kutsua kaikki kuolinpesän osakkaat, leski sekä kaikki mahdolliset toissijaiset perilliset, kuten testamentin saajat ja ensin kuolleen puolison toissijaiset perilliset. Kutsun tulee olla virallisesti todennettavissa ja se voi olla joko kirjallinen tai suullinen. Mikäli kuolinpesän osakas ei voi osallistua perunkirjoitustilaisuuteen, hän voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään valtakirjalla.

Perunkirjoituksen suorittavat kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat ja kirjaavat omaisuuden arvon perukirjaan. Pesänilmoittaja, joka tuntee parhaiten vainajan varat ja velat, antaa nämä tiedot uskotuille miehille. Perukirja sisältää luettelon kuolinpesän osakkaista, pesän omaisuudesta sekä veloista.

Vainajasta tulee hankkia sukuselvitys, joka koostuu virkatodistuksista kaikista seurakunnista tai väestörekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla viidentoista ikävuoden jälkeen. Tarvittaessa tulee hankkia virkatodistukset myös ulkomailla oleskelun ajalta. Kuolinpesän osakkaista on hankittava vastaavat virkatodistukset.

Pesänilmoittaja toimittaa tiedot vainajan ja mahdollisen lesken varoista ja veloista. Kuolinpäivän pankkitilisaldot ja muun omaisuuden, kuten kiinteistöjen ja arvopapereiden, tiedot annetaan myös uskotuille miehille. Koti-irtaimiston tarkka luettelointi ei ole välttämätöntä, mutta arvokkaat esineet tulee mainita. Hautauskustannukset ja kuolinpäivän jälkeen maksetut ja maksamattomat juoksevat kulut, kuten vuokrat, vastikkeet ja laskut, lasketaan vähennyksiin.

Myös veloista, kuten esimerkiksi pankkilainoista, kannattaa hankkia saldotodistus kuolinpäivältä.

Vainajan mahdollinen testamentti tai avioehto sekä annetut ennakkoperinnöt tulee myös mainita perukirjassa. Lisäksi uskotuille miehille tulee esittää ensin kuolleen puolison perukirja, jos sellainen on.

Kun perunkirjoitus on valmis ja kuolinpesä selvitetty, voidaan kuolinpesän omaisuus jakaa ja tästä laaditaan jakokirja. Pesän osakkaat voivat laatia jakokirjan myös itse.

Lisätietoa perunkirjoituksesta ja sen järjestämisestä voi kysyä toimistoltamme.